วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

เหรียญเบญจพระโพธิส้ตว์
                   
             เหรียญเบญจพระโพธิส้ตว์

สร้างที่ถ้ำไก่หล่น ปี 2536

รุ่นส่งพระไปใต้

เหรียญพระโพธิสัตว์ 089-6721597